Clary's hage

Ett privat initiativ för familjer med särbegåvade barn

Ekologisk vaxmottbekämpning

Här kommer ett tips på hur du reducerar eller helt tar bort problemen med vaxmott som ”rensar” dina utbyggda ramar under vinterhalvåret. När du sorterat ut de utbyggda ramar du önskar spara till nästa säsong, placerat dem i ramlådorna som på bilden, sätt ett spärrgaller i toppen, en glasskål t ex fr IKEA över, som du häller lite isättika i (kan köpas hos biredskapsbutiken). Sätt en tom ramlåda och ett tak över som  skydd mot väder och vind.

OBS gör detta helst utomhus då isättikan är starkt frätande på allehanda metaller.

Isättikan har högre densitet (tyngre) än omgivande luft, varvid ångorna sakta men säkert avdunstar ner över de stackars vaxmotten. Efter ca 14 dagar flyttar du in lådorna med ramar i slungboden där det är varmare, placera vanligt tidningspapper mellan varje låda – och invänta nästa säsong.

Vill du veta mer? Köp vår bok BI-vis!

 

Here is a tip on how to reduce or completely remove the problems with wax moth that ”cleans” your extended frames during the winter months. When you have sorted out the extended frames you want to save for next season, placed them in the frame boxes as in the picture, put a lattice grid in the top, a glass bowl for example from IKEA over, which you pour a little vinegar in (can be bought at the beeverage store). Put an empty frame box and a roof over it as protection against weather and wind.

NOTE: This is best done outdoors as glacial acetic acid is highly corrosive to all kinds of metals.

The glacial acetic acid has a higher density (heavier) than the surrounding air, whereby the vapors slowly but surely evaporate down over the poor wax mat. After about 14 days, move the drawers with frames into the slung shed where it is warmer, place plain newsprint paper between each drawer – and wait for the next season.

Do you want to know more? Buy our book BI-vis!

 

 

Ekologisk vaxmottbekämpning

Vaxmott

Ekologisk vaxmottbekämpning

 

 

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

© 2024 Clary's hage

Design By: Kreativt.nu

Tema av Anders Norén